Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Sapora Wine

KvK Amsterdam: NL57655464
BTW-nummer: NL131683512B02
Hierna te noemen Sapora Wine.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.

Definities
:
Onder klant wordt verstaan de natuurlijke rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen met Sapora Wine en voor wiens rekening producten worden geleverd. Onder leverancier wordt verstaan Sapora Wine, gevestigd te Amsterdam. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen Sapora Wine en de klant.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sapora Wine zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sapora Wine worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de leverancier ingeschakelde tussenpersonen en andere partijen.
1.3 Van het in de voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
1.4 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 2. Overeenkomst, aanbiedingen en garantie

2.1 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en voor de aangegeven periode.
2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.3 Alle aanbiedingen van Sapora Wine zijn vrijblijvend en de leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is, danwel indien sprake is van publicatie en/ of drukfouten.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Sapora Wine garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
2.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling d.m.v. een verzonden orderbevestiging naar het door de klant opgegeven e-mail. Sapora Wine is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Sapora Wine dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.
2.6 Sapora Wine zal bestellingen voor alcoholhoudende producten geplaatst door personen van onder de zestien (16) jaar niet in behandeling nemen. Met het bestellen van alcoholhoudende producten verklaart de klant dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.
2.7 Sapora Wine garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.
2.8 De onder lid 2.7 genoemde garantie geldt gedurende een periode van zeven werkdagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail aan Sapora Wine gemeld worden.
2.9 Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
2.10 Indien een product een gebrek vertoont, zal Sapora Wine de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door klant, naar keuze van Sapora Wine vervangen of zorgdragen voor vergoeding van kosten. In geval van vervanging verbindt klant zich reeds nu de vervangen zaak aan Sapora Wine te retourneren en de
eigendom daarover aan Sapora Wine terug te verschaffen (Art. 5).
2.11 Onverminderd lid 2.10, is de garantie niet van toepassing in de volgende gevallen, indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt
2.12 Het is mogelijk dat Sapora Wine op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn.
Dergelijke links zijn louter informatief. Sapora Wine is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Sapora Wine opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 Bij late levering (bijvoorbeeld door tijdelijk beperkte voorraad van een artikel) zal Sapora Wine de klant per e-mail informeren.
3.3 Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Sapora Wine hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval voor alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3.4 Indien Sapora Wine aanvullende gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat klant deze aan Sapora Wine ter beschikking heeft gesteld.
3.5 Levering vindt doorgaans binnen twee werkdagen plaats, Sapora Wine is hieraan echter niet gehouden. Late levering is in geen geval reden tot (gedeeltelijke) vergoeding van gedane betalingen.
3.6 Indien een levering onverhoopt niet kan plaatsvinden zal Sapora Wine de klant hiervan per e-mail berichten en het betreffende aankoopbedrag aan de klant vergoeden.
3.7 De minimale ordergrootte is 6 flessen. Bestellen per doos van 6 (of een veelvoud) gelijke flessen of speciaal samengesteld proefpakket. Bestellingen van minder dan 6 flessen of in afwijkende (geschenk)verpakkingen in overleg en er gelden nader door Sapora Wine vast te stellen verzendkosten.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Er geldt een bijdrage aan verzendkosten van € 9,50 voor bestellingen. Geen bijdrage aan verzendkosten voor het afhalen van bestellingen te Amsterdam.
4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Sapora Wine onder voorbehoud van prijswijzigingen, typ en/of drukfouten. Sapora Wine heeft het recht om de klant, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.
4.3 De producten van Sapora Wine worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.
4.4 Betaling dient vooraf te geschieden middels bankoverschrijving.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sapora Wine verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en vrijwaringen

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Sapora Wine daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Sapora Wine de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.2 Eventuele zichtbare tekorten, daaronder mede begrepen “kurk”, behoren binnen 7 werkdagen na levering per e-mail aan Sapora Wine te worden gemeld.
6.3 Uitsluitend retourzendingen die binnen de garantietermijn zijn aangemeld worden door Sapora Wine geaccepteerd. De klant draagt in elk geval de kosten van de retourzending. Na verloop van de garantietermijn is Sapora Wine gerechtigd alle kosten voor vergoeding of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
6.4 Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Sapora Wine en op de wijze zoals door Sapora Wine aangegeven. De procedure voor retourzending wordt per geval aan de klant kenbaar gemaakt via e-mail.
6.5 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Sapora Wine te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de originele verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
6.6 Indien door Sapora Wine geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Sapora Wine jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder Art.2 “Overeenkomst, aanbiedingen en garantie” is geregeld.
6.7 v is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
6.8 Onverminderd het bovenstaande is Sapora Wine niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.
6.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sapora Wine of zijn ondergeschikten.
6.10 De klant vrijwaart v voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
6.11 Indien klant aan Sapora Wine informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 7. Bestellingen en communicatie

7.1 Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Sapora Wine, dan wel tussen Sapora Wine en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Sapora Wine, is v niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Sapora Wine.
7.2 Sapora Wine is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.
7.3 In geval van het afhalen van bestellingen bij Sapora Wine te Amsterdam, krijgt de klant van Sapora Wine per e-mail een bevestiging met details t.a.v. datum en locatie.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Sapora Wine in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat de leverancier gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien u aan Sapora Wine schriftelijk opgave doet van een adres, is Sapora Wine gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Sapora Wine schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Sapora Wine gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Sapora Wine deze voorwaarden soepel toepast.
9.3 Sapore dʼAmore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Sapore dʼAmore of overeenkomsten gesloten met Sapora Wine zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11. Disclaimer

11.1 Alle op de website van Sapora Wine genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Sapora Wine zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden pas van kracht na het sluiten van de overeenkomst met de klant en hebben eerst betrekking op toekomstige overeenkomsten.
11.2 Sapora Wine registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Dit bestand zal nimmer worden gebruikt voor andere doeleinden dan binnen het kader van de overeenkomst, noch zal dit bestand ter beschikking worden gesteld aan derden.
11.3 De website van Sapora Wine en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Sapore d’Amore vereist.
11.4 Sapora Wine sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Sapora Wine onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Sapora Wine geeft echter geen garantie inzake technische onvolkomenheden. Evenmin kan Sapora Wine garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de klant vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere voor de door Klant gebruikte computer(s) schadelijke toepassingen.
De klant dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 12. Privacy

12.1 Voor de verkoop van de producten heeft Sapora Wine de naam, adresgegevens, telefoonnummer en eventuele andere voor de overeenkomst gebruikelijke gegevens nodig. Sapora Wine gebruikt deze informatie voor facturering en levering van de geselecteerde producten en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen.
12.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Sapora Wine zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Sapora Wine kan de gegevens van de klant niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant.
12.3 Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Sapora Wine de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Sapora Wine strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Sapora Wine, de beheerders, toegang heeft tot deze servers.
12.4 De klant kan zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden voor de nieuwbrief van Sapora Wine. Indien de klant geen prijs (meer) stelt om op de hoogte te worden gehouden van voor hem interessante informatie en aanbiedingen, dan kan hij dit aan Sapora Wine kenbaar maken door een e-mail te sturen.
12.5 Een klant die zijn of haar beoordeling over een door Sapora Wine aangeboden product heeft ingezonden voor plaatsing op de website van Sapora Wine, geeft daarmee tevens toestemming tot het doen vermelden van voornaam en plaatsnaam bij zijn of haar ingezonden tekst. De beoordelingen kunnen door Sapora Wine worden bewerkt om binnen de schrijfstijl van de overige teksten op haar website te passen, echter zonder daarbij de wezenlijke inhoud ervan te wijzigen. De klant is gerechtigd tegen de plaatsing van zijn of haar eigen beoordeling bezwaar te maken. Sapora Wine is verplicht in een dergelijk geval de betreffende tekst te verwijderen.

Facebooktwittermail